Hồ sơ model, Hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu make up - Quách Thủy Tiên

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ model, Hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Năm sinh: 1995

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiệm làm mẫu make up


Xem thêm

Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up - Thùy Minh

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1997

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiệm


Xem thêm

Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up - Hà Thu Trang

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1995

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiệm


Xem thêm

Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up - Lâm Huỳnh

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1997

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiệm


Xem thêm

Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up - Thanh Hường

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1995

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiệm


Xem thêm

Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up - Ngọc Linh

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1997

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiệm


Xem thêm

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ makeup - Phạm Thu Hằng

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ makeup

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1997

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiệm


Xem thêm

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up - Thảo Phạm

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: độc thân

Năm sinh: 1999

Giới tính: Nữ

có kinh nghiệm làm mẫu make up


Xem thêm

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ makeup - Ngân Hà

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ makeup

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: độc thân

Năm sinh: 1999

Giới tính: Nữ

có kinh nghiệm làm makeup


Xem thêm

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up - Noãn Tâm Úc

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: độc thân

Năm sinh: 1999

Giới tính: Nữ

có kinh nghiệm làm makeup


Xem thêm